point security
wat is integrale veiligheid

Integrale veiligheid is het gezamenlijk (met verschillende partijen) benaderen van risico’s vanuit 
verschillende invalshoeken en op verschillende niveaus. Wanneer de risico’s kenbaar zijn, 
kunnen deze opgenomen worden in een integraal veiligheidsbeleid. 
 
Door de gezamenlijke aanpak zullen alle betrokken partijen de beveiligingsvraagstuk op hun eigen 
vakgebied benaderen om tot een acceptabel veiligheidsniveau komen. 
 
Daarbij is het noodzakelijk dat alle onderlinge verbindingen van de veiligheidsketen goed op 
elkaar aansluiten en dat er een goede systematiek, samenhang en samenwerking is bij de 
ontwikkeling en uitvoering van dit beleid. 
 
Onderstaand schema geeft aan hoe er inhoud kan worden gegeven aan het integraal veiligheidsbeleid.
Het stappenplan bestaat uit:
1. Verzamelen van objectieve en subjectieve informatie.
2. Probleemanalyse: problemen en doelstellingen definiëren.
3. Voorstellen ter verbetering van veiligheid en prioriteiten aangeven.
4. Opstellen plan van aanpak, door het formuleren van effectieve en meetbare acties en maatregelen.
5. Implementatie van plannen, uitvoeren van maatregelen.
6. Evaluatie van de veiligheidsituatie.

 
Er dient rekening te worden gehouden, dat er altijd gewerkt moet worden aan behoud of verbetering 
van veiligheid in alle opzichten. Wanneer men besluit om er niet meer aan te werken kan dit gezien
worden als achteruit gang.
De beperking van het integraal veiligheidsbeleid ligt in het feit dat het moeilijk is de samenhang van 
alle verschillende aspecten van veiligheid aan te geven.
 
Een integraal veiligheidsbeleid is bedoeld om de veiligheidsproblemen structureel aan te pakken. 
In sommige gevallen is een ad hoc aanpak voldoende, maar in veel gevallen is de materie 
hiervoor te ingewikkeld. Verschillende aspecten van veiligheid spelen dan een rol. Oplossing 
van het probleem moet worden gezocht in een brede aanpak en in gestructureerde en langdurige 
samenwerking tussen verschillende partijen. 
 
Integrale veiligheid is als basis terug te brengen in de  zogenaamde OBE maatregelen.
Door een goede mix van deze maatregelen is het mogelijk om effectief en kosten besparende
maatregelen opstellen van een integraal veiligheidsbeleid.